Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás v Rybolovec.cz důležitá.

David Grus, U Stadionu 412, Jablonné nad Orlicí, 561 64, živnostenský list č. č. j. MUZBK-2110/2015/ZIV/CERM-59 se zavazuje poskytnuté osobní údaje chránit.

 

Přečtěte si, prosím, Podmínky zpracování osobních údajů, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme. Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 

Základní pojmy a informace

 

Osobní údaj a subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Osobním údajem je jakákoli informace, která, s vynaložením rozumného úsilí, umožní identifikaci osoby. Návazně je osobním údajem jakákoli informace, která k subjektů údajů přiřaditelná.

Zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se o nové označení citlivého osobního údaje.

 

Právní předpis upravující zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je David Grus.

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

Proč a jaké osobní údaje zpracováváme

 Zajišťujeme prodej zboží prostřednictvím e-shopu. Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro doručení zboží. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zpracování Vaší objednávky nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás udělat více.

 

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete.

 

Doručení zboží a zákaznický servis

 • Jméno
 • Příjmení
 • Firma
 • IČ, DIČ
 • Poštovní adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Číslo bankovního účtu
 • Detail objednávky a historie objednávek

 

V tomto případě nám vzniká zákonná povinnost archivace souvisejících dokumentů (objednávky a faktury) jakožto daňových dokladů, dle příslušných právních předpisů.

 

Zobrazování reklamy

 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Historie objednávek
 • Informace o pohybu na našich webových stránkách (čas návštěva, místo vstupu, navštívené stránky, zobrazené odkazy, aktivita na stránkách)
 • Typ uživatelského přístroje, informace o rozlišení obrazovky
 • Prohlížeč

 

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.

 

Zasílání emailů

 • Oslovení
 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Historie objednávek
 • Informace o akcích s obdrženými emaily (přečtení/nepřečtení, přesměrování na uvedené nabídky)

 

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.

  

Zvláštní kategorie a zpracování osobních údajů pro jiný účel

 • Obor rybařiny, který Vás nejvíce zajímá (přívlač, kaprařina, plavaná, muškařina)

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu uvedení v osobním účtu.

 

Sdílení osobních údajů

 Osobní údaje, které jste nám poskytli, mohou být zpracovávány externími spolupracovníky David Gruse a dodavateli. Jedná se zejména o dopravce, platební brány, IT a marketingové služby atp. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů pro David Gruse mohou provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

David Grus v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům/zpracovatelům:

-          DPD s.r.o., IČ: 61329266, Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika

-          Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1, Česká republika

-          Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika

-          Facebook Ireland Limited, VAT no.: IE9692928F, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

-          Google Ireland Limited, VAT no.: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

-          Heureka – Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČ: 02387727, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika

 

 

David Grus disponuje značným množstvím dat. Abychom zajistili jejich bezpečnost, dostupnost a realizaci některých služeb, předáváme některá data, která mohou mít povahu osobních údajů, ke zpracování mimo Českou republiku. K předávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o cloudové služby (úložiště údajů) příslušných dodavatelů v jiných členských státech EU a v USA.

 

Cookies

 Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat.

Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

 

Vaše práva

 Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás David Grus zpracovává.

 

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

 

Odvolání souhlasu a právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

 

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, tzn. Právo získat své osobní údaje od Davida Gruse a předat je jinému správci osobních údajů.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

Jsme chyceni v síti

 facebook instagram yputube

Kontaktujte nás

emailRybolovec
Slezská 157
Jablonné nad Orlicí
561 64